Pechqrp`vh GateWall DNS Filter

Oph oepbnl ondjk~wemhh jnmqnkh `dlhmhqrphpnb`mh onbhrq dh`knc dk pechqrp`vhh q dbsl dnqrsom{lh novhlh: g`opnq delnmqrp`vhnmmncn jk~w` h g`opnq onkmntsmjvhnm`k|mncn jk~w`. G`opnq jk~w` b{onkm~rq online (opnrnjnk HTTPS), wepeg nap`yemhe j q`irs usergate.ru. Oph g`opnqe onkmntsmjvhnm`k|mncn jk~w` rpeaserq bbeqrh qoevh`k|m{i ohm-jnd, jnrnp{i b{d`erq oph onjsoje GateWall DNS Filter. Jpnle rncn, oph pechqrp`vhh onrpeaserq bbeqrh dnonkmhrek|ms~ oepqnm`k|ms~ hmtnpl`vh~ (hl onk|gnb`rek, `dpeq }kejrpnmmni onwr{, qrp`m`, pechnm). Oepqnm`k|m` hmtnpl`vh hqonk|gserq hqjk~whrek|mn dk ophbgjh khvemghh j onk|gnb`rek~ h mhjnhl nap`gnl me p`qopnqrp`merq. Onqke onkswemh onkmncn hkh delnmqrp`vhnmmncn jk~w` qepbep DNS Filter asder `brnl`rhweqjh oepeg`osyem.
B delnmqrp`vhnmmnl pefhle qepbep GateWall DNS Filter asder p`anr`r| 30 dmei. Oph nap`yemhh b jnlo`mh~ Entensys lnfmn g`opnqhr| qoevh`k|m{i ohm-jnd dk p`qxhpemmncn reqrhpnb`mh. M`ophlep, lnfmn g`opnqhr| delnmqrp`vhnmm{i jk~w m` rph leqv`. Onbrnpm{i g`opnq delnmqrp`vhnmmncn jk~w` aeg qoevh`k|mncn ohm-jnd` mebnglnfem.
Oph p`anre DNS Filter oephndhweqjh b{onkmerq opnbepj` qr`rsq` pechqrp`vhnmmncn jk~w`. Dk jnppejrmni p`anr{ DNS Filter menaundhln p`gpexhr| dnqrso b qer| Hmrepmer on opnrnjnks HTTPS. ]rn rpeaserq dk online opnbepjh qr`rsq` jk~w`.