Onk|gnb`rekh h cpsoo{

Dk opednqr`bkemh bnglnfmnqrh thk|rp`vhh DNS g`opnqnb, ` r`jfe dk bedemh qr`rhqrhjh g`opnqnb menaundhln qngd`r| onk|gnb`rekei b GateWall DNS Filter. Dk sdnaqrb` `dlhmhqrphpnb`mh onk|gnb`rekei lnfmn nazedhmr| b cpsoo{ on repphrnph`k|mnls ophgm`js hkh on spnbm~ dnqrso`. Knchweqjh m`hankee op`bhk|m{l bkerq nazedhmemhe onk|gnb`rekei b cpsoo{ on spnbm~ dnqrso`, onqjnk|js b }rnl qksw`e qsyeqrbemmn nakecw`erq p`anr` q op`bhk`lh sop`bkemh rp`thjnl. On slnkw`mh~ b DNS Filter ophqsrqrbser edhmqrbemm` cpsoo` default.
Qngd`r| mnbncn onk|gnb`rek lnfmn wepeg osmjr "Dna`bhr| mnbncn onk|gnb`rek" hkh wepeg jmnojs "Dna`bhr|" b o`mekh sop`bkemh m` qrp`mhve "Onk|gnb`rekh h cpsoo{". Nag`rek|m{lh o`p`lerp`lh onk|gnb`rek bk~rq: Hl, Rho `brnphg`vhh, o`p`lerp `brnphg`vhh (IP`dpeq, dh`o`gnm IP `dpeqnb) h cpsoo`. On slnkw`mh~ bqe onk|gnb`rekh ophm`dkef`r j cpsooe default. Hl onk|gnb`rek b DNS Filter dnkfmn a{r| smhj`k|m{l. Dnonkmhrek|mn b qbniqrb`u onk|gnb`rek lnfmn p`gpexhr| hkh g`operhr| dnqrso onk|gnb`rek j bea-qr`rhqrhje h g`d`r| op`bhk` sop`bkemh rp`thjnl (op`bhk` thk|rp`vhh DNS g`opnqnb).
Hgnap`femhe 1 Onk|gnb`rekh h cpsoo{

Lernd{ `brnphg`vhh onk|gnb`rekei

Bnglnfmnqr| p`gpexemh DNS hlem qepbepnl GateWall DNS Filter opednqr`bkerq dk bqeu jkhemrnb b knj`k|mni qerh. Bnglnfmnqr| thk|rp`vhh DNS g`opnqnb opednqr`bkerq rnk|jn dk `brnphgnb`mm{u onk|gnb`rekei. DNS Filter onddepfhb`er db` lernd` `brnphg`vhh: on IP`dpeqs h on dh`o`gnms IP`dpeqnb.

        

Hgnap`femhe 2,3,4 Qbniqrb` onk|gnb`rek